جهت  اطلاع از برنامه گروههای درسی ارائه شده در ترم آینده می توانید به منوی معاونت آموزشی /  ترم آینده / گروه های درسی ترم آینده مراجعه نماييد.

 

 

دانشجویان عزیز می توانید جهت  اطلاع از گروههای درسی ارائه شده در ترم آینده می توانید به منوی معاونت آموزشی /  ترم آینده / گروه های درسی ترم آینده مراجعه نماييد.

نکته1: نحوه جستجوی یک درس در منوی گروه های درسی ترم آینده مشابه منوی گروه های درسی می باشد.

نکته2: ترم آینده بر حسب ترم جاری می باشد که در صفحه اصلی (خانه) در بالای صفحه سمت راست مشخص شده است. جهت اطلاعات بیشتر به راهنمای صفحه اصلی مراجعه نمایید.